• Home
  • Shop
  • ISO / IEC TR 63306-1: 2020 Bản đồ tiêu chuẩn sản xuất thông minh (SM2) – Phần 1: Khung
Sale!

ISO / IEC TR 63306-1: 2020 Bản đồ tiêu chuẩn sản xuất thông minh (SM2) – Phần 1: Khung

Original price was: 275 $.Current price is: 265 $.

Tài liệu này mô tả khung và từ vựng được sử dụng để phát triển các mục nhập trong Danh mục Bản đồ Tiêu chuẩn Sản xuất Thông minh. Điều này cho phép lập bản đồ và liên kết các tiêu chuẩn và dự án tiêu chuẩn liên quan đến các khía cạnh khác nhau của sản xuất thông minh (sản phẩm, sản xuất, chuỗi cung ứng, dịch vụ công nghiệp …).

Tài liệu này mô tả khung và từ vựng được sử dụng để phát triển các mục nhập trong Danh mục Bản đồ Tiêu chuẩn Sản xuất Thông minh. Điều này cho phép lập bản đồ và liên kết các tiêu chuẩn và dự án tiêu chuẩn liên quan đến các khía cạnh khác nhau của sản xuất thông minh (sản phẩm, sản xuất, chuỗi cung ứng, dịch vụ công nghiệp …).

THÔNG TIN CHUNG :
Trạng thái : Được phát hànhNgày xuất bản: 2020-12
Phiên bản: 1
Số trang: 86
Hội đồng kỹ thuật : ISO / TC 184 Hệ thống tự động hóa và tích hợp
ICS: 01.040.25 Kỹ thuật sản xuất (Từ vựng) 25.040.01 Hệ thống tự động hóa công nghiệp nói chung 25.060.01 Hệ thống máy công cụ nói chung

ABSTRACT
This document describes the framework and the vocabulary that are used for the development of entries in the Smart Manufacturing Standards Map Catalogue. These enable the mapping and linking of standards and standard projects related to various aspects of smart manufacturing (product, production, supply chain, industrial services …).

GENERAL INFORMATION 
Status : PublishedPublication date : 2020-12
Edition : 1Number of pages : 86
Technical Committee : ISO/TC 184 Automation systems and integration
ICS : 01.040.25 Manufacturing engineering (Vocabularies) 25.040.01 Industrial automation systems in general 25.060.01 Machine tool systems in general

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ISO / IEC TR 63306-1: 2020 Bản đồ tiêu chuẩn sản xuất thông minh (SM2) – Phần 1: Khung”
>