January 12, 2022

ISO / IEC TR 63306-1: 2020 Bản đồ tiêu chuẩn sản xuất thông minh (SM2) – Phần 1: Khung