Edge Computing

Việc kết hợp một hệ thống giao diện người-máy (HMI) có thể mở rộng và kiểm soát giám sát và thu thập dữ

Xem chi tiết

IoT

Việc lựa chọn (các) nền tảng cơ sở dữ liệu phù hợp cho các giải pháp IoT là khá khó khăn. Một thách

Xem chi tiết

IMPLEMENTATION

Lean rất quan trọng đối với văn hóa của TestOil và mọi thứ chúng tôi làm. Nó cũng là chìa khóa cho lợi

Xem chi tiết

IoT

Kiến trúc hướng sự kiện ( EDA – Event Driven Architecture ) là một mẫu thiết kế phần mềm cho phép tổ chức phát hiện “sự

Xem chi tiết

Quy trình kinh doanh

Năm mới luôn mang theo một số câu hỏi quan trọng xoay quanh Cộng đồng AIIM. Các xu hướng chính trong quản lý

Xem chi tiết