Tháng Mười Hai 11

ISO 9001 và Six Sigma: Điểm giống và khác nhau, tích hợp

ISO - Tiêu chuẩn Quốc tế, ISO 9001, Quality Resources, Quy trình kinh doanh, Six Sigma

0  comments

Tác giả: Mark Hammar
Bạn có coi việc bổ sung các phương pháp luận Six Sigma như một cách để tập trung các hoạt động cải tiến trong hệ thống quản lý chất lượng của mình không? Nếu vậy, công ty của bạn là một trong số những công ty xem lợi ích của việc cải tiến quy trình là một cách tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Mặc dù cải tiến liên tục là nguyên tắc chính của tiêu chuẩn ISO 9001 , tiêu chuẩn này không giải thích cách thực hiện hoặc duy trì sự cải tiến này. Phương pháp Six Sigma cung cấp thông tin hướng dẫn này. Six Sigma là tập hợp các kỹ thuật và công cụ cải tiến quy trình có thể được sử dụng để cải tiến các quy trình và có thể được áp dụng cho các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng được xác định theo tiêu chuẩn ISO 9001.
ISO 9000 vs. Six Sigma
ISO 9001 và Six Sigma: Điểm giống và khác nhau

Điểm tương đồng

Có một số yêu cầu chung đối với tiêu chuẩn ISO 9001 và phương pháp luận Six Sigma; như vậy, những điều này có thể được thực hiện cùng nhau để đáp ứng các yêu cầu của cả hai trong các quá trình được xác định trong QMS:

Phương pháp tiếp cận quy trình.  Cả ISO 9001 và Six Sigma đều sử dụng phương pháp tiếp cận theo quy trình trong việc áp dụng các phương pháp luận của họ. ISO 9001 bao gồm việc xem xét một hệ thống tổng thể dưới dạng các quá trình nhỏ hơn, có liên quan với nhau để tập trung nỗ lực hướng tới các kết quả nhất quán và có thể dự đoán được trên các quá trình riêng lẻ của hệ thống. Điều này được thực hiện bởi vì kiểm soát và cải thiện các quy trình riêng lẻ có thể là một cách dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều để kiểm soát và cải thiện toàn bộ hệ thống. Six Sigma được sử dụng trên một quy trình riêng lẻ để kiểm soát và cải thiện quy trình đó bằng cách sử dụng sơ đồ SIPOC (viết tắt của Nhà cung cấp, Đầu vào, Quy trình, Đầu ra và Khách hàng). SIPOC là một cách đại diện cho quy trình để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nó và các cải tiến có hiệu quả như thế nào đối với quy trình.

Với những yếu tố chung này, có vẻ hợp lý rằng Six Sigma có thể được sử dụng như một trong những phương pháp luận chính để đạt được sự cải tiến quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Sự khác biệt giữa Six Sigma và ISO 9001

Sự khác biệt chính giữa ISO 9001 và Six Sigma là ở phạm vi. Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tập hợp các yêu cầu được quốc tế công nhận để sử dụng làm cơ sở phát triển toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp như trách nhiệm quản lý, quản lý nguồn lực và tất cả các khía cạnh của việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Ngoài ra, QMS được triển khai có thể được chứng nhận theo các yêu cầu của ISO 9001. Trong khi đó, Six Sigma chỉ là một tập hợp các công cụ và phương pháp được sử dụng để cải tiến các quy trình kinh doanh và không có nghĩa là một phương tiện để phát triển toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài ra, không có bộ yêu cầu tiêu chuẩn nào được công nhận trên toàn thế giới, vì điều này chủ yếu được thực hiện ở Bắc Mỹ. Phạm vi hạn chế này có thể làm cho các phương pháp luận Six Sigma trở nên rất hữu ích như một công cụ được sử dụng trong hệ thống quản lý chất lượng, được thiết kế theo các yêu cầu của ISO 9001, để cải tiến quy trình.

Ngoài ra, Six Sigma có một phương pháp luận dự án tập hợp con được sử dụng để thiết kế, được gọi là Thiết kế cho Six Sigma (DFSS). Dự án này thay thế chu trình DMAIC được sử dụng ở trên và thay thế nó bằng một chu trình tập trung hơn vào thiết kế, đó là phương pháp luận của dự án DMADV. Năm giai đoạn này là viết tắt của Xác định mục tiêu thiết kế, Đo lường và xác định các đặc điểm quan trọng, Phân tích để phát triển và thiết kế các giải pháp thay thế, Thiết kế một giải pháp thay thế cải tiến và sau đó Xác minh thiết kế. Phương pháp luận này không tương đương với quy trình thiết kế được xác định trong ISO 9001, nhưng có thể được sử dụng như một phương pháp cải tiến thiết kế, sau đó sẽ đưa vào các yêu cầu thay đổi thiết kế của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 .

Một số yếu tố của Six Sigma sẽ yêu cầu các quy trình mới chưa được thực hiện trong hệ thống quản lý chất lượng, nhưng việc bổ sung các quy trình phải bổ sung cho các yêu cầu cải tiến quy trình của hệ thống đã có. Không có xung đột cơ bản giữa các yêu cầu, chỉ bổ sung cho những gì đã có sẵn.

Sử dụng hiệp lực hệ thống để tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Nó không phải là sự lựa chọn giữa ISO 9001 và Six Sigma; cả hai đều có thể được sử dụng. ISO 9001 sẽ cung cấp khuôn khổ QMS và Six Sigma có thể giúp cung cấp các cải tiến quy trình theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Tích hợp Six Sigma vào hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của bạn có thể giúp tập trung các nguồn lực được sử dụng để cải tiến bằng cách sử dụng một bộ công cụ và kỹ thuật đã được thử nghiệm và đáng tin cậy, tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc cho một công ty. Cải tiến để tiết kiệm chi phí và thời gian là một trong những lý do chính để triển khai hệ thống quản lý chất lượng ngay từ đầu và việc có một bộ công cụ để hướng dẫn bạn trong nỗ lực này có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

Rate this post

Chủ đề liên quan:

Hệ điều hành dành cho IoT tương lai

Hệ điều hành dành cho IoT tương lai

Trí tuệ nhân tạo AI

Trí tuệ nhân tạo AI

Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của API

Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của API
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>