Từ 5 triệu USD đến 100 triệu USD: Cách mở rộng quy mô khởi nghiệp đa sản phẩm với Giám đốc điều hành Lattice Jack Altman (Video + Podcast)

Trong ⁣thế giới​ năng động ‌và​ liên tục⁤ thay đổi của các khởi ⁣nghiệp công nghệ, việc mở rộng‍ quy mô‍ doanh nghiệp từ một mức ‍khởi điểm khiêm⁢ tốn tới ⁣thành một công⁢ ty đa sản ⁣phẩm⁤ với⁣ doanh thu‍ hàng trăm‌ triệu⁢ đô là một thành⁢ tựu đáng ⁣kinh ⁢ngạc. Trong bài viết ⁢này,⁣ chúng ta sẽ khám phá hành ⁤trình ấn​ tượng của Lattice – một startup đã⁣ phát triển ⁤mạnh mẽ dưới sự lãnh⁤ đạo của CEO Jack Altman, từ mức ​vốn⁣ ban đầu 5 triệu đô la đến việc ⁢trở thành một tập‌ đoàn công nghệ lớn với giá trị lên đến ‍100 triệu đô la.Video ​và podcast có sự tham gia của Jack Altman không chỉ là một ‍cái nhìn sâu ‌sắc vào chiến lược kinh​ doanh​ của ông và cách thức⁣ ông định hình‍ lại bản sắc của Lattice, mà còn phản⁢ ánh rõ‌ ràng về tâm huyết và⁣ sự ⁤quyết tâm ⁤của ⁤một người‌ lãnh ‍đạo⁣ tài ‍năng. Điều đặc biệt trong hành trình này là cách⁣ Lattice không chỉ tập ​trung vào sự tăng trưởng doanh thu mà​ còn ⁤chú⁣ trọng vào việc ‍mở rộng dòng sản ⁢phẩm, khẳng định vị ​thế của mình⁤ trên thị‌ trường, ⁢và đồng thời duy​ trì văn⁣ hóa ‍tổ chức chất​ lượng cao.Bài viết sẽ cung cấp‍ cái nhìn toàn‍ diện​ về⁢ các ⁤chiến lược và⁣ quyết sách​ quan trọng ​đã ​giúp ⁤Lattice đạt được những bước phát triển vượt bậc, đồng thời giới ⁤thiệu‌ về⁤ cách thức các doanh⁢ nghiệp khác có thể áp dụng bài học từ ‍Lattice để tăng trưởng và mở rộng quy mô của‍ mình. Chúng ta​ sẽ cùng tìm hiểu về những‍ chặng đường đã qua và những bước⁢ tiếp theo mà ‌Lattice ⁣dự⁤ định thực⁢ hiện để tiếp tục‍ vững vàng‍ trên thị trường đầy cạnh tranh.

Mục lục

Phát triển ⁣Startup⁢ Đa Sản Phẩm từ 5 ⁤Triệu đến ⁢100 Triệu ‌USD: Chiến⁢ Lược Thành ⁢Công⁢ từ CEO Jack Altman

Trong thế giới ⁢khởi ⁤nghiệp đầy⁤ biến⁤ động và cạnh tranh,‍ việc mở rộng quy ⁢mô⁣ kinh‌ doanh từ ‌5 triệu⁢ USD​ lên đến ⁣100 triệu ⁤USD không ⁢phải là một hành trình dành cho ⁢những người yếu tim. ​Jack Altman, CEO của Lattice, đã chia ​sẻ​ bí​ quyết⁢ để vượt qua những thách thức này ‍thông ⁣qua việc​ triển khai một‍ loạt các chiến lược độc đáo ⁣và hiệu quả.⁤ Đầu tiên, việc​ tập trung vào ⁤việc ⁤xây dựng một nền văn hóa công ty mạnh mẽ, nơi mỗi thành viên⁣ đều hướng đến‌ mục‌ tiêu chung và luôn ⁢sẵn lòng‍ hỗ trợ lẫn nhau, được⁤ coi là nền⁣ tảng⁢ cơ bản để bất kỳ doanh nghiệp nào ⁤có thể phát triển bền vững. Thêm‍ vào đó,⁤ việc đưa ra các quyết​ định ​dựa trên dữ liệu, từ việc ⁢phát triển ‌sản ‌phẩm ⁢đến​ chiến lược tiếp​ thị, giúp⁣ Lattice không⁢ chỉ nắm⁣ bắt kịp thời các ​cơ hội mà‌ còn tránh được những rủi ro không cần ‍thiết.Dưới đây ​là một ‍số⁤ chiến‌ lược cụ thể mà ⁣Jack‌ Altman đã‍ chia ‍sẻ, góp phần lớn vào‌ sự ‌thành công của⁤ Lattice:-⁣ Đa dạng hóa sản ⁢phẩm: Tạo ra‌ nhiều sản phẩm có liên quan, ‍bổ trợ cho nhau, giúp ​tăng trưởng doanh thu và mở rộng⁢ thị ‍trường.- Tối ưu ⁣hóa ⁣và⁤ tự⁤ động hóa: Ap dụng công nghệ ​và tự động hóa để tối ưu hóa quy ⁣trình ‍làm việc,‌ từ‍ đó giảm chi phí và tăng ⁣năng suất.-‌ Tập trung vào ​khách hàng: ⁢Luôn ưu tiên​ trải nghiệm của ⁤khách hàng,‍ lắng nghe ‌phản hồi và không ngừng cải thiện‌ sản phẩm.

Chiến lược Mô​ tả Tác động
Văn hóa⁤ công ty Xây dựng một môi trường ⁢làm việc⁢ tích ‍cực, hỗ trợ Tăng sự gắn kết và hiệu suất⁤ công‌ việc
Dữ liệu quyết định Phân tích dữ⁤ liệu để đưa ra⁢ các quyết ⁢định Giảm thiểu‌ rủi ro và⁤ tối ưu ​hóa lợi nhuận
Đa dạng hóa sản phẩm Phát triển và quản lý nhiều sản phẩm cùng ⁤lúc Mở rộng ⁤thị‍ trường⁤ và tăng trưởng doanh thu

Thông qua‌ sự⁢ kiên ⁢trì, tư duy ⁤chiến lược⁣ và không ngừng ⁤đổi ⁢mới, Jack ⁣Altman‍ đã ⁤hướng​ dẫn Lattice trở thành một⁣ ví dụ điển ‌hình về cách phát triển một startup đa sản phẩm thành công. ‌Điều quan trọng là phải ⁣nhận ra rằng không có con đường nào⁣ dễ dàng ‌dẫn đến ⁤thành công trong kinh doanh, nhưng với sự chú tâm đúng mức vào việc xây ‌dựng ⁣văn hóa công⁤ ty, sử dụng ⁣dữ liệu ⁣để hỗ‍ trợ‌ quyết ⁣định và không ngừng⁤ đa ⁣dạng ⁢hóa‍ sản phẩm, thì việc đạt được mục ​tiêu tăng trưởng ⁤sẽ trở nên khả thi ‍hơn.
Phát⁤ triển Startup Đa ​Sản Phẩm từ 5 Triệu đến ​100 Triệu USD: ‍Chiến​ Lược‌ Thành Công từ CEO Jack Altman

Bài Học⁣ Quan⁤ Trọng Khi Mở Rộng Quy Mô⁢ Kinh‌ Doanh: Khám phá⁤ Lợi Ích⁤ và Thách⁣ Thức

Trong ​hành trình mở ​rộng⁢ quy mô kinh​ doanh từ 5‌ triệu đô‍ la⁣ lên ‍đến 100 triệu, ​nhà sáng ‍lập ⁢và ‌CEO của Lattice, ⁣Jack⁤ Altman, đã ‌chia sẻ‍ những bài học ‌quý ⁣giá về việc khám phá lợi ích và đối mặt với ​thách thức.⁣ Lợi ích của việc tăng quy mô đa sản ‌phẩm không chỉ là tăng doanh ⁣thu và phạm vi thị trường, mà còn ⁢giúp ​công ty nâng ‌cao khả năng⁢ đổi⁢ mới và ⁤sự‍ đa‍ dạng trong ⁤sản ‌phẩm. Tuy nhiên, quá trình⁢ này cũng đi kèm với ​ thách thức như⁤ việc quản lý hiệu quả nguồn lực, duy ​trì chất lượng sản phẩm và xây⁤ dựng đội ‌ngũ vận hành mạnh mẽ.

  • Hiểu⁤ rõ thị trường mục tiêu: ⁢ Trước khi mở ‌rộng,‍ việc nắm bắt ⁢nhu ⁢cầu⁤ và kỳ vọng của‌ khách hàng tiềm⁣ năng trong lĩnh ‌vực mới sẽ‌ giúp định hình ⁤chiến lược phát triển sản phẩm và tiếp thị một cách hiệu quả.
  • Quản lý tài ⁤chính ⁤và dòng tiền: ⁤ Kiểm soát ‍chặt​ chẽ nguồn⁤ lực ⁣tài chính và dòng ⁣tiền là chìa khóa để duy trì hoạt động ‍kinh‍ doanh ổn định⁢ trong giai đoạn mở rộng.
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp linh hoạt: Thúc đẩy văn ⁣hóa đổi ⁢mới và​ sẵn ⁢sàng thích nghi với sự thay đổi⁣ giúp doanh​ nghiệp vượt qua những thách ⁣thức ‌không lường trước được.
Yếu ‌Tố Lợi Ích Thách Thức
Tăng Trưởng Doanh‌ Thu Mở rộng thị‍ trường, tăng ‍cơ‌ hội thu nhập Áp lực cạnh tranh, chi phí marketing tăng
Đổi Mới ⁢Sản Phẩm Tạo ra⁢ giá trị⁢ gia tăng, thu hút​ khách hàng mới Rủi⁤ ro về sự‌ chấp nhận của thị ‌trường, ngân sách R&D ⁣cao
Quản Lý Người ‌Dùng ⁢Hiệu ‌Quả Cải thiện sự hài lòng và trải nghiệm khách hàng Thách thức trong việc ⁤duy trì‍ chất lượng ⁣dịch vụ với quy mô lớn

Kết ‍luận,⁢ việc mở rộng quy mô kinh doanh​ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược rõ ràng ⁤và khả năng thích ​ứng với điều kiện thay đổi ‍của thị trường. Các ⁢bài học từ Jack Altman không chỉ là nguồn‌ cảm ⁣hứng mà còn ⁤là hướng dẫn thiết thực cho⁢ các doanh nghiệp đang trên con đường mở‌ rộng.
Bài Học ⁣Quan Trọng Khi Mở Rộng Quy Mô Kinh Doanh: Khám phá‌ Lợi‌ Ích‌ và Thách Thức

Áp dụng​ Công Nghệ ⁤và Đổi ​Mới Sáng⁤ Tạo ⁤trong ⁤Việc Quản Lý‍ Sản Phẩm Đa Dạng

Trong bối cảnh quản lý sản ⁢phẩm đa dạng, ⁣việc ​áp dụng công nghệ và đổi mới⁢ sáng tạo không chỉ là ​một lợi thế cạnh tranh mà còn là một yêu cầu cốt lõi.⁢ Công nghệ mang​ lại khả ‌năng phân tích dữ ⁣liệu chính xác, từ đó giúp⁣ các‍ nhà⁢ quản lý sản phẩm hiểu rõ nhu cầu‌ của khách hàng và định hình xu hướng phát triển sản phẩm tương lai. Sử dụng Lưới như một công cụ, tổ chức có thể triển khai các ⁤chiến lược quản‍ lý hiệu quả⁤ qua nền tảng này,​ từ ⁤tự động ⁤hóa quy trình đến ​việc tạo dựng ​một⁣ hệ⁤ sinh⁢ thái sản phẩm phong ​phú, đáp ⁤ứng các yêu cầu ngày càng khắt⁢ khe của thị‍ trường.

  • Dữ liệu Phân tích:‍ Lập bản đồ xu hướng thị ⁤trường​ thực ‌tế, dựa vào dữ⁤ liệu lớn để phân ​tích và định ⁣hình lại chiến lược sản phẩm.
  • Tối ⁣ưu Hóa: Sử‍ dụng ⁤công⁣ nghệ để tối ⁤ưu⁢ hóa quy‌ trình sản ⁤xuất, chuỗi cung ứng và quản lý chất ⁣lượng sản phẩm.
  • Đổi ⁣mới Sáng tạo:‍ Khuyến khích​ tư duy sáng ​tạo trong đội ngũ, áp dụng ‍những ⁢giải pháp công nghệ ⁤mới nhất‍ để ​tạo ra các‍ sản phẩm đột ‍phá.

Chỉ có việc liên tục đổi mới và ‌áp dụng các công nghệ tiên tiến ⁤mới giúp doanh nghiệp ⁣không chỉ tồn tại‍ mà‌ còn phát triển mạnh mẽ trong môi trường ‍cạnh tranh khốc​ liệt.⁢ Cách⁣ tiếp cận ​này đòi hỏi sự ‌linh hoạt, phản ⁤ứng nhanh chóng‌ với thị trường và ​khả năng dự đoán xu hướng ‌tương⁣ lai. Dưới⁣ đây là bảng⁤ tổng hợp 3 công nghệ hàng đầu cần được áp dụng vào quản lý sản phẩm ‍đa dạng:

Công​ Nghệ Ứng Dụng Lợi Ích
AI và Máy học Phân ⁤tích hành ‍vi người ‌dùng, dự đoán xu hướng Tối ưu hóa sản⁤ phẩm, cá nhân hóa trải nghiệm
Chuỗi khối Quản lý chuỗi cung ứng, chứng nhận nguồn gốc Tăng cường ‍an‌ ninh, minh bạch hoá‌ quy trình
Internet vạn vật ⁤(IoT) Thu thập dữ liệu từ thiết bị thông ⁤minh Nâng cao hiệu quả vận hành, giám​ sát chất ​lượng

Sự ​kết ‌hợp‌ giữa công nghệ‌ và‍ sáng tạo không chỉ tạo⁤ nên sự khác biệt cho ‍sản⁣ phẩm mà còn xây dựng nên một doanh nghiệp‍ linh hoạt, sẵn sàng‌ đối mặt với ⁤mọi thách ‌thức và ​cơ hội trong tương lai.
Áp dụng ⁤Công Nghệ và Đổi ‍Mới Sáng Tạo trong⁣ Việc Quản Lý Sản Phẩm ⁣Đa Dạng

Kỹ Thuật Xây Dựng Đội ⁢Ngũ và Văn Hóa Công Ty: Tạo ⁤Điều Kiện ⁢cho Sự Phát Triển Bền ‍Vững

Trong hành‍ trình ‍mở rộng⁢ từ ‌5 triệu đô la đến ‌cột mốc⁣ 100 triệu đô la, việc xây ‌dựng ⁢một đội ngũ vững ‌mạnh cùng⁢ với việc nuôi dưỡng một văn hóa⁢ công⁢ ty tích cực đã chứng minh là nền móng ⁣không⁤ thể thiếu ⁣cho sự phát triển bền vững. Một trong⁤ những ​yếu tố quan trọng chính là​ kỹ thuật thu hút, ⁢phát triển và giữ chân nhân tài.‍ Lưới ‌ đã‌ áp dụng một ⁤cách tiếp cận⁢ độc đáo trong việc ‍này,‌ thông‍ qua⁣ việc tạo ra một môi trường công‌ việc⁤ hỗ trợ sự ⁣tăng trưởng cá nhân ⁤và đồng ⁤thời⁣ củng cố tinh thần ⁤đồng đội. Phát⁣ triển nhân sự không chỉ thông⁢ qua‌ tuyển ‌dụng mà còn qua việc⁣ cung cấp các chương trình đào tạo và phát ​triển kỹ năng liên tục.

  • Sử dụng công ⁣cụ đánh giá hiệu suất tiên tiến để đảm bảo mỗi ‌thành viên ⁣đều⁣ nhận⁤ được ‌phản ⁣hồi xây ⁣dựng, khích‌ lệ sự phát triển cá nhân.
  • Xây dựng các chương trình mentorshi ⁤p, qua ⁢đó tạo điều kiện ​cho​ sự trao đổi ⁤kiến thức giữa ​những‌ nhân viên⁢ có kinh nghiệm⁢ và những người ​mới.
  • Thực⁣ hiện các sự kiện team building‌ định ‍kỳ⁣ nhằm tăng cường mối ⁤quan hệ giữa các thành viên, từ đó xây dựng một tập thể đoàn ⁤kết và hiệu⁢ quả.

Văn hóa ⁤công ty ⁤ tại⁣ Lưới ‍ được​ hình thành dựa trên ⁣những nguyên ‍tắc cốt lõi ⁣như sự minh bạch, tôn trọng⁢ lẫn⁤ nhau ⁢và đổi ⁢mới không ⁣ngừng. Điều này đã tạo ra một⁢ không gian làm việc⁤ mở mà‌ ở đó mỗi cá ⁤nhân đều cảm ‍thấy được‌ trân trọng⁤ và có cơ ⁢hội góp phần vào sự⁢ thành​ công chung‌ của công⁤ ty.⁢ Hơn⁤ thế nữa, ⁣việc lắng nghe‌ ý kiến từ mọi⁢ cấp​ bậc trong tổ⁤ chức đã‌ giúp Lattice​ nhanh chóng ⁣điều chỉnh ⁣và cải tiến, ‌từ đó duy trì vị⁣ thế dẫn đầu trong ngành.

Nhân sự Phát ⁣triển Văn hóa
Tuyển​ dụng những⁢ tài năng hàng ​đầu Chương trình đào ⁣tạo liên ⁣tục Minh bạch và⁤ tôn trọng
Phản hồi⁤ xây dựng từ công⁣ cụ đánh​ giá Mentorship để chia sẻ ‌kiến⁢ thức Đổi mới ​không​ ngừng
Team building định ​kỳ Promotion dựa trên hiệu suất Không‍ gian làm ⁢việc mở

Thông ‍qua‌ việc‌ bài bản trong việc⁢ xây dựng đội ⁣ngũ và văn hóa công ty, Lưới đã chứng tỏ ‌rằng, đây là‌ hai‍ trong⁢ số những⁢ yếu tố quan trọng nhất giúp một startup​ đa sản phẩm không chỉ phát ⁤triển ‌nhanh chóng mà còn có thể mở rộng​ quy ‍mô một‌ cách bền vững.
Kỹ Thuật Xây Dựng Đội ⁤Ngũ và Văn Hóa⁢ Công ⁤Ty: Tạo Điều Kiện⁤ cho ⁢Sự Phát Triển Bền Vững

Hỏi đáp

Câu Hỏi và ‍Trả‌ Lời ⁣với Jack Altman, CEO của Lattice ⁢về "Từ 5 triệu đô la lên 100 triệu đô⁢ la: ​Cách Mở Rộng Một ​Startup Đa Sản⁤ Phẩm"Câu hỏi 1: Lattice​ đã bắt đầu như thế nào và câu chuyện đằng sau sự tăng trưởng từ 5 triệu đô la lên 100‌ triệu đô ⁢la là gì?Trả lời:⁢ Lattice được thành lập với mục tiêu ‌ban đầu là giải quyết​ các ⁣vấn đề liên‌ quan‍ đến hiệu suất và⁢ sự hài lòng của ⁤nhân viên⁢ trong các tổ chức. Sự tăng trưởng từ 5 triệu đô la⁤ lên⁤ 100⁤ triệu đô ‍la là ⁢kết quả của việc chú ​trọng vào ​việc phát⁣ triển sản phẩm, tối ưu ⁤hóa chiến lược ⁣bán hàng và mở rộng thị trường của​ chúng tôi.Câu hỏi 2: ⁣Lattice ‌đã áp dụng chiến lược gì⁤ để quản lý và⁤ mở rộng ‍đa ​dạng‍ sản phẩm của mình?Trả ​lời:‍ Một ⁤trong⁤ những chiến lược chính ​của Lattice trong việc ⁢mở rộng đa dạng⁤ sản phẩm là tập trung vào nhu cầu của khách hàng và ⁤thu ⁤thập phản hồi​ để cải tiến sản‌ phẩm. Chúng tôi cũng đầu tư​ vào công nghệ và đội ngũ để đảm bảo mỗi sản⁣ phẩm không chỉ đáp ​ứng mà⁢ còn vượt⁢ qua kỳ ⁣vọng của khách hàng.Câu‍ hỏi 3: ⁢Trong⁣ quá‌ trình mở ⁣rộng doanh nghiệp, Lattice đã gặp phải những thách thức ‌gì và‌ cách bạn đã ​vượt qua chúng như⁤ thế⁤ nào?Trả lời: Một trong những thách ⁤thức lớn_nhất là duy trì⁣ văn hoá công ty và mức độ cam kết của⁣ nhân ⁢viên trong quy mô lớn hơn. Chúng tôi‌ đã tập trung vào việc xây dựng‌ và duy trì một văn hoá đồng ⁢đội ⁢mạnh mẽ thông‌ qua việc giao tiếp mở, công bằng và xây dựng ​cơ ⁤hội phát⁣ triển cho ‌mỗi thành viên trong tổ chức.Câu hỏi⁣ 4: Bạn‌ có lời khuyên nào cho các startup ⁣khác muốn‍ mở ⁣rộng⁣ từ⁤ quy mô⁤ nhỏ lên quy mô⁢ lớn không?Trả lời: Lời ‌khuyên⁣ của⁣ tôi cho các ⁤startup ​khác là hãy​ luôn tập ⁢trung vào khách hàng và‍ đáp ứng ⁣nhu ⁤cầu của họ; đồng ⁢thời,‍ không‍ ngừng đổi mới và cải ⁢tiến. Hơn nữa, đừng⁣ quên⁣ tầm quan ‌trọng ​của việc xây dựng một đội ngũ có văn hoá ⁤và‍ tầm nhìn​ đồng nhất, ​vì⁣ đó là nền tảng vững ⁢chắc để ⁤mọi doanh nghiệp‍ phát triển.Câu hỏi 5: Lattice có kế​ hoạch‍ gì cho tương lai để tiếp⁤ tục ⁣sự tăng​ trưởng ‌và thành⁤ công⁣ này?Trả lời: Lattice không ⁢ngừng nỗ lực ​để trở thành nhà lãnh đạo thị trường trong lĩnh vực quản lý hiệu‌ suất và sự hài lòng của nhân viên. Trong‍ tương lai, chúng tôi dự định ⁢tiếp tục‍ mở ⁢rộng⁢ sản phẩm của mình, tận​ dụng ​công‌ nghệ mới và tối ưu hoá quy ⁤trình làm việc để mang lại⁢ giải pháp tốt nhất cho khách​ hàng ​của mình. Chúng⁤ tôi cũng xem xét việc​ mở rộng sang ‍thị trường ⁢mới để tăng cường sự hiện diện ⁤toàn ‍cầu của mình.

Những hiểu biết sâu sắc và kết luận

Kết thúc‌ cuộc trao đổi sâu rộng⁢ với CEO Jack Altman của Lattice, chúng tôi hy vọng rằng quý vị⁣ đã thu thập được nhiều bài học và ​thông tin giá trị từ ⁢hành trình đầy ấn tượng của một startup từ mức doanh thu 5 triệu đô⁢ la‌ đến 100 triệu đô la. Việc​ mở rộng quy ‌mô⁣ cho một startup đa sản phẩm không‍ chỉ là một‌ thử thách mà còn ⁢là một hành trình ⁣đầy rẫy những cơ hội và khám ‍phá. Qua⁢ cuộc phỏng ⁢vấn cùng Jack Altman, chúng tôi tin rằng‍ các ⁤doanh nhân‌ và nhà đầu tư ⁢sẽ cảm thấy được​ truyền cảm hứng, đồng thời áp dụng những chiến ⁣lược và⁢ kinh nghiệm giá trị ⁢mà‌ Jack⁣ đã chia sẻ ​vào ⁤việc phát triển và mở‍ rộng các doanh​ nghiệp của mình.Chúng tôi xin gửi lời cảm ⁢ơn ⁣tới ‌Jack Altman vì đã ⁣dành thời ​gian chia sẻ chi ​tiết về quá trình ​phát triển ⁤đáng⁤ ngưỡng mộ ⁤của Lattice, ⁣đồng⁤ thời hy vọng rằng quý vị‍ sẽ theo dõi ⁢và hỗ trợ‍ Lattice trong những dự án‍ tương lai. Hãy ⁣theo‌ dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều cuộc ⁣phỏng vấn, bài ⁣phân tích‌ và hướng dẫn‌ sâu sắc khác, nhằm góp phần vào sự​ thành công của doanh nghiệp bạn trong ​thế giới kinh doanh đầy⁣ thách thức ​nhưng⁢ cũng đầy hứa hẹn này.Cảm ơn quý vị đã theo ‍dõi!

Rate this post

About the author 

toi8x

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>