Tháng Ba 1, 2024

Embracer bán nhà phát triển Sabre, Star Wars: KotR làm lại, với giá 500 triệu USD