Tháng Ba 2, 2024

Thiết bị và giao diện tiếp theo có phải là Trợ lý cá nhân AI trong Giao diện máy tính não (BCI) không