Chính sách và điều khoản

Chính sách bảo mật này áp dụng cho www.Movan.vn thuộc sở hữu và điều hành bởi Movan JSC. Chúng tôi nhận thấy rằng bạn quan tâm đến việc xử lý và chia sẻ thông tin của bạn như thế nào và chúng tôi đánh giá cao sự tin cậy của bạn cho chúng tôi để làm điều đó một cách cẩn thận và hợp lý. Tài liệu này mô tả Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách truy cập trang web Dịch vụ của chúng tôi Movan JSC (“Dịch vụ”, “Website”), bạn đang chấp nhận và đồng ý với các thông lệ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa rõ ràng trong tài liệu này sẽ có ý nghĩa được gán cho chúng trong Điều khoản Dịch vụ của Movan JSC (“Điều khoản Dịch vụ” ).

Bất kỳ thông tin cá nhân do chúng tôi cung cấp hoặc mua lại đều được kiểm soát chủ yếu bởi Movan JSC (Công ty cổ phần giải pháp công nghệ và thương mại Movan Việt Nam), 1405 – Chung cư Nam Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Movan JSC cam kết xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng, Người đăng ký, Người sử dụng Website và những người đã đăng ký nhận bản tin của Movan JSC theo các điều khoản của Đạo luật Việt Nam về Bảo vệ Dữ liệu Cá.

Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là bạn phải biết cách chúng tôi xử lý thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được trong thời gian bạn truy cập trang web. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách thức chúng tôi thu thập, tiết lộ và bảo vệ thông tin tổng hợp mà chúng tôi nhận được khi bạn truy cập và duyệt trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn dành thời gian để đọc Chính sách Bảo mật này cũng như các trang của bất kỳ trang web nào khác mà bạn truy cập, cho dù thông qua liên kết trên trang web đó hoặc bằng cách khác.

Movan JSC thực hiện tất cả các nỗ lực thương mại hợp lý để giữ cho tất cả các thông tin cá nhân tiết lộ được an toàn. Thông tin được thu thập thông qua việc theo dõi và đăng ký sẽ không được chia sẻ hoặc bán cho các bên thứ ba cho bất cứ mục đích nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được quy định trong Chính sách Bảo mật này hoặc trong hợp đồng giữa Movan JSC và bạn.

Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi nhận và có thể thu thập được hai loại thông tin: (1) Thông tin sử dụng trang web và cookie, và (2) thông tin cá nhân bạn cố ý chọn tiết lộ, được thu thập trên cơ sở cá nhân.

Khi bạn nhấp chuột vào các liên kết trên Website bạn có thể để lại nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quy định về quyền riêng tư của các trang web khác và chúng tôi khuyến khích bạn đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của họ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua liên kết này: http://movan.vn/lien-he/ . Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng thư tại: contact@movan.vn

LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ TRẺ EM

Trang web này không dành cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 13 tuổi. Trẻ em có thể sử dụng Website này chỉ với sự giám sát trực tiếp của cha mẹ.

Xử lý dữ liệu khách hàng

Movan JSC thu thập thông tin cá nhân từ Khách hàng truy cập trang web và đăng ký với Dịch vụ của chúng tôi. Movan JSC là bộ điều khiển dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Khi khách hàng đăng ký vào Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu: (i) tên người dùng, (ii) mật khẩu, (iii) địa chỉ email, (iv) họ và tên, (v) mã vùng, (v) Thông tin như địa chỉ thanh toán và số id thẻ tín dụng (ix). Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm thông tin cá nhân như (i) tên công ty, (ii) tiêu đề, (iii) tổ chức giáo dục và (iv) công ty khác và (v) thông tin cá nhân mà Khách hàng có thể chọn không tham gia Dữ liệu khi được hỏi. Chúng tôi sử dụng thông tin đăng ký của Khách hàng để xác thực người dùng và cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ. Chúng tôi cũng sử dụng các địa chỉ email được sử dụng trong thông tin đăng ký để giao tiếp với Khách hàng của chúng tôi. Đôi khi, Movan JSC có thể liên lạc với bạn qua email để thông báo cho bạn về các thay đổi đối với Dịch vụ, bảo trì theo lịch trình, thông tin về Movan JSC và tài liệu quảng cáo từ Movan JSC. Khách Hàng có nghĩa vụ cập nhật dữ liệu được cung cấp trong mẫu đăng ký ngay khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong những dữ liệu này đã xảy ra. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn trong suốt thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn là tự nguyện. Tuy nhiên, lưu ý rằng từ chối cung cấp một số dữ liệu nhất định có thể khiến bạn không thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần các chức năng Dịch vụ.

Gia công phần mềm của người đăng ký Xử lý dữ liệu cá nhân

Movan JSC công nhận tầm quan trọng của việc tôn trọng sự riêng tư của Người đăng ký, người quyết định ủy thác thông tin nhạy cảm của họ với bạn. Chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ an ninh của họ. Movan JSC sẽ không bao giờ sử dụng thông tin về Người đăng ký mà bạn thu thập trong Dịch vụ của chúng tôi để gửi bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp rõ ràng bởi bạn, và chúng tôi cũng không chia sẻ nó với hoặc bán nó cho bất kỳ ai khác để sử dụng như vậy.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của người đăng ký có thể được Khách hàng thuê ngoài đến Movan JSC chỉ khi Khách hàng là người kiểm soát dữ liệu hoặc nơi mà sau đó xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở của Đạo luật .

Movan JSC có thể xử lý dữ liệu Người đăng ký trong khả năng xử lý dữ liệu của nó như được quy định của Đạo luật.

Việc xử lý dữ liệu của người đăng ký có thể được thuê bên ngoài liên quan đến địa chỉ email và các thông tin liên quan đến Người đăng ký khác được xem xét bởi Khách hàng cần thiết để đảm bảo cung cấp dịch vụ hợp lý.

Việc chuyển tiếp công việc xử lý dữ liệu chỉ có thể diễn ra trong phạm vi giới hạn và cho mục đích cung cấp thích hợp của Dịch vụ.

Movan JSC tuyên bố rằng nó cung cấp các biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu được định nghĩa trong các Đạo luật Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tổ chức được quy định trong các điều khoản của Điều của Đạo luật.

Movan JSC cũng đảm bảo thực hiện các thông báo pháp lý phù hợp với các quy định có liên quan.

Xóa dữ liệu đã xử lý

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Movan JSC sau khi xóa chỉ có thể liên quan đến việc giữ cùng một nội dung, trừ khi các hoạt động khác đã được áp dụng cho Movan JSC theo các quy định hiện hành hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Movan JSC sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân theo các điều khoản trên chỉ nhằm mục đích (i) khả năng kích hoạt lại Tài khoản theo Khoản 9 của Điều khoản Dịch vụ và (ii) thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định áp dụng hoặc theo quy định Bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Sau các khoảng thời gian nói trên (tương ứng là 60 hoặc 90 ngày), dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Dịch vụ và sự phục hồi của chúng sẽ không khả thi. Cơ sở dữ liệu người đăng ký có thể được trả lại cho Khách hàng theo yêu cầu của họ được thực hiện trong vòng 7 ngày sau khi xóa dữ liệu khỏi Dịch vụ.

Chia sẻ thông tin về khách hàng và người đăng ký

Movan JSC sẽ không chia sẻ, bán, thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của Khách hàng và Người đăng ký trừ khi được tiết lộ trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng và Người đăng ký theo yêu cầu của luật pháp và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ các quyền của chúng tôi và / hoặc tuân theo tiến trình xét xử, lệnh của Tòa án hoặc quy trình pháp lý phục vụ trên Movan JSC.

Trong một số trường hợp, Movan JSC có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền, bao gồm để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc luật pháp.

Chúng tôi sử dụng các bên thứ ba khác trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ, chẳng hạn như công ty xử lý thẻ tín dụng để lập hoá đơn cho Khách hàng đối với hàng hoá và dịch vụ. Khi đăng ký Dịch vụ chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn khi cần thiết để bên thứ ba cung cấp Dịch vụ.

Các bên thứ ba này bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích quảng cáo.

Nếu Movan JSC tham gia sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình, bạn sẽ được thông báo qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Trang web về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn Như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

Mật khẩu

Thông tin tài khoản Movan JSC của khách hàng, tên người dùng, mật khẩu và hồ sơ được bảo vệ bằng mật khẩu để bạn có quyền truy cập an toàn để nhập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân. Đó là trách nhiệm của Khách hàng để bảo vệ sự an toàn của mật khẩu. Truy cập vào Dịch vụ được bảo vệ bởi một tên người dùng và mật khẩu duy nhất mà bạn biết. Movan JSC đã thiết kế các quy trình bảo mật nội bộ mã hóa mật khẩu của Khách hàng để bảo vệ nó khỏi bị tiết lộ hoặc truy cập bởi bất cứ ai khác ngoài bạn. Nhân viên Movan JSC cũng như bất kỳ nhà thầu nào của Movan JSC có thể lấy hoặc truy cập mật khẩu của bạn. Nhân viên Movan JSC cũng như bất kỳ nhà thầu nào của nó sẽ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu của bạn qua thư, email, điện thoại hoặc bất kỳ cách thức không được yêu cầu khác.

Thông tin sử dụng trang web

Máy chủ của chúng tôi tự động thu thập thông tin sử dụng trang web, mỗi lần bạn truy cập vào trang web.

Thông tin sử dụng Website bao gồm nhưng không giới hạn ở những tên sau: tên miền, hệ điều hành đang sử dụng (ví dụ: Macintosh, Windows), trình duyệt (ví dụ: Mozilla Firefox, Internet Explorer) và phiên bản, Trang web giới thiệu bạn với chúng tôi và Các thông tin tương tự khác. Thông tin này có thể được tổng hợp để đo lường số lượt truy cập, thời gian trung bình dành cho trang web, các trang được xem, thời gian và ngày truy cập, và các thông tin tương tự khác. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin về việc sử dụng trang web, ví dụ như để đo lường việc sử dụng Website, cải tiến nội dung, giải thích các tiện ích của Website và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, và mở rộng chức năng của chúng.

Như hầu hết các trang web, chúng tôi thu thập thông tin nhất định một cách tự động và lưu trữ nó trong các tệp nhật ký. Thông tin này bao gồm loại trình duyệt, trang giới thiệu / thoát, hệ điều hành, ngày / thời gian đóng dấu và dữ liệu luồng nhấp chuột.

Chúng tôi sử dụng thông tin này, không xác định người dùng cá nhân, để phân tích các xu hướng, quản lý trang web, theo dõi các hoạt động của người dùng trên trang web và để thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi như một tổng thể. Chúng tôi không liên kết dữ liệu được thu thập tự động này với thông tin cá nhân.

Tương tự như các trang web thương mại khác, công nghệ được gọi là “cookie” có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn thông tin phù hợp. Cookie là một phần nhỏ dữ liệu mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt của bạn, sau đó có thể được lưu trữ trên ổ cứng của bạn, vì vậy chúng tôi có thể nhận ra bạn khi bạn trở lại. Bạn có thể đặt trình duyệt của bạn để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie. Cookie của chúng tôi thu thập các thông tin tổng quát để nâng cao khả năng của chúng tôi để phục vụ bạn và đo lường các tiện ích của Website. Chúng tôi không liên kết thông tin chúng tôi lưu giữ trong cookie với bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn gửi trong khi trên trang web.

Việc sử dụng cookie của đối tác phân tích trang web của bên thứ ba không được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này. Các bên thứ ba sử dụng ID và các cookie liên tục để giúp bạn điều hướng trang web dễ dàng hơn.

Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để tăng cường việc sử dụng Website của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ, sắp xếp trang web theo cách thân thiện nhất của khách hàng, thông báo các đề nghị đặc biệt và các mặt hàng nổi bật, và / hoặc trả lời các câu hỏi và đề xuất của bạn.

Trong trường hợp thỏa thuận, thông tin cá nhân bao gồm dữ liệu xác định bạn là cá nhân cụ thể, ví dụ như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ địa lý, và / hoặc tên công ty và địa chỉ công ty. Thông tin này được sử dụng để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản, yêu cầu thông tin của Khách hàng và / hoặc để xác minh tính hợp lệ của yêu cầu và để xử lý thanh toán.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này chỉ để xử lý khoản thanh toán cho Dịch vụ mà bạn đã đặt hàng.

Movan JSC thu thập thông tin cá nhân mà bạn chọn để cung cấp tự nguyện đăng ký vào Dịch vụ của chúng tôi. Movan JSC sẽ thông báo cho bạn những thông tin nào là bắt buộc để cung cấp và những gì bạn không phải gửi kèm.

Chúng tôi [Movan JSC] và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi các chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi như một tổng thể. Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở trình duyệt cá nhân cấp độ.

Chúng tôi hợp tác với một bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang Web của chúng tôi hoặc để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web này và các trang web khác để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web và sở thích của bạn.  Nếu bạn không muốn thông tin này được sử dụng với mục đích phân phối quảng cáo dựa trên sở thích, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào đây . Xin lưu ý rằng điều này không làm bạn không tham gia vào các quảng cáo được cung cấp.  Bạn sẽ tiếp tục nhận các quảng cáo chung.

Chính sách Gửi thư

Khi bạn gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn để cảm ơn bạn về nhận xét và / hoặc trả lời câu hỏi của bạn và chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin liên lạc của bạn và trả lời của chúng tôi về bất kỳ thư từ tương lai nào. Ngoài trả lời ban đầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin không mong muốn, chúng tôi cũng không chia sẻ nó hoặc bán nó cho bất cứ ai khác để sử dụng như vậy.

Khi bạn chấp nhận nhận thông tin về dịch vụ, khuyến mại, bản tin, thông cáo báo chí và / hoặc các đề nghị mới, chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi để cung cấp cho bạn thông tin hoặc các dịch vụ khác cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi Dừng lại (sử dụng các hướng dẫn ‘hủy đăng ký’ được cung cấp với mỗi giao tiếp email).

Khi bạn yêu cầu thông tin hoặc các dịch vụ khác từ chúng tôi, chúng tôi sử dụng địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi để cung cấp cho bạn thông tin hoặc các dịch vụ khác mà bạn đã yêu cầu, cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi dừng lại (sử dụng các hướng dẫn ‘bỏ đăng ký’ Mỗi email và / hoặc trên trang web mà bạn đã đăng ký và / hoặc như chúng tôi cung cấp), hoặc cho đến khi thông tin hoặc dịch vụ không còn nữa.

Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng địa chỉ email hoặc thông tin khác để cung cấp cho bạn bất kỳ thông điệp hoặc thông tin không được yêu cầu nào (trừ khi đó là một phần của dịch vụ bạn yêu cầu) và chúng tôi cũng không chia sẻ nó với hoặc bán, thuê hoặc cho thuê bất kỳ bên thứ ba nào Sử dụng như vậy.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi tin rằng giữ an toàn thông tin cá nhân là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của chúng tôi.

Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho những nhân viên và những người khác cần biết thông tin đó để giúp chúng tôi trong kinh doanh của chúng tôi, hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân, theo các tiêu chuẩn và quy trình bảo mật đã được thiết lập, bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục đối với thông tin dữ liệu cá nhân.

Khi chúng tôi yêu cầu Khách hàng nhập thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ tín dụng, nó được mã hóa và bảo vệ bằng phần mềm mã hóa tốt nhất trong ngành công nghiệp SSL và được xử lý thông qua bộ xử lý thanh toán có uy tín. Trong khi trên trang bảo mật, chẳng hạn như biểu mẫu đặt hàng của chúng tôi, biểu tượng khóa ở cuối trình duyệt web, ví dụ như Mozilla Firefox hoặc Microsoft Internet Explorer, bị khóa, trái với mở hoặc mở khi bạn chỉ “lướt web”.

Tất cả thông tin Khách hàng của chúng tôi, không chỉ là thông tin nhạy cảm được đề cập ở trên, bị hạn chế trong các văn phòng của chúng tôi. Chỉ những nhân viên nào cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ nhân viên thanh toán của chúng tôi hoặc đại diện dịch vụ khách hàng) được cấp phép cá nhân để truy cập vào các thông tin nhạy cảm.

Bảo mật

Movan JSC lưu trữ các máy chủ của nó trong một môi trường máy chủ có tính bảo mật cao, với sự giám sát và hỗ trợ để ngăn chặn truy cập trái phép và bảo mật dữ liệu.

Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu trong khi nó đang được truyền qua Internet và thông qua các máy chủ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng Movan JSC không thể bảo đảm hoặc đảm bảo an toàn cho bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến Website hoặc Dịch vụ. Bất kỳ truyền dữ liệu nào bạn thực hiện qua Internet được thực hiện do đó bạn tự chịu rủi ro. Khi chúng tôi nhận được dữ liệu truyền tải, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư trên các hệ thống của chúng tôi.

Blog của chúng tôi được quản lý bởi một ứng dụng của bên thứ ba mà có thể yêu cầu bạn đăng ký để đăng nhận xét. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các thông tin được đăng lên blog. Bạn sẽ cần liên hệ hoặc đăng nhập vào ứng dụng của bên thứ ba nếu bạn muốn xóa thông tin cá nhân đã được đăng lên phần nhận xét. Để tìm hiểu cách ứng dụng của bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn, vui lòng xem lại tuyên bố về quyền riêng tư của họ.

Kết nối Facebook hoặc nhà cung cấp OpenID khác

Bạn có thể đăng nhập vào Website sử dụng các dịch vụ đăng nhập như Kết nối Facebook hoặc OpenID. Các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi như tên và địa chỉ email của bạn để điền trước biểu mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ như Kết nối Facebook cung cấp cho bạn tùy chọn để đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên Website lên trang tiểu sử của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng của bạn.

Tiện ích Truyền thông xã hội

Trang web bao gồm các tính năng Truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút Facebook Like và Widgets, chẳng hạn như nút Chia sẻ này hoặc các chương trình nhỏ tương tác chạy trên Trang web. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang bạn đang truy cập trên Trang web và có thể đặt một cookie để cho phép Tính năng hoạt động bình thường. Các tính năng và Widgets trên Mạng xã hội được lưu trữ bởi một bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang web. Các tương tác của bạn với Các Tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của công ty cung cấp nó.

Cuộc thi

Theo thời gian, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội để tham gia vào các cuộc thi trên trang web. Nếu bạn tham gia, chúng tôi sẽ yêu cầu một số thông tin cá nhân nhất định của bạn. Sự tham gia vào các cuộc thi này là hoàn toàn tự nguyện và do đó bạn có một sự lựa chọn có hay không tiết lộ thông tin này. Thông tin được yêu cầu thường bao gồm thông tin liên lạc (như tên và địa chỉ giao hàng) và thông tin nhân khẩu học (chẳng hạn như mã bưu điện). Chúng tôi sử dụng thông tin này để có thể gửi giải thưởng cho người chiến thắng cuộc thi.

Chứng thực/Đánh giá khách hàng

Chúng tôi đăng các bài phê bình / đánh giá của khách hàng trên Trang web có thể chứa thông tin cá nhân. Chúng tôi nhận được sự chấp thuận của khách hàng qua email trước khi gửi bài kiểm tra / đánh giá để đăng tên của họ cùng với lời chứng thực / đánh giá của họ. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa lời chứng thực của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng mẫu phản hồi của chúng tôi.

Xem, Thay đổi hoặc Xóa thông tin

Theo yêu cầu Movan JSC sẽ cung cấp cho bạn thông tin về việc liệu chúng tôi có giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn hay không. Bạn có thể thay đổi hoặc xóa thông tin tiểu sử bất cứ lúc nào bằng cách vào trang tiểu sử của mình và nhấp vào tùy chọn ‘Tài khoản của tôi’ từ trình đơn, sau đó thông tin sẽ được cập nhật. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu phản hồi của chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp trong việc cập nhật hoặc xem lại thông tin của bạn. Movan JSC sẽ trả lời bạn để xem lại thông tin trong vòng 20 ngày.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC:

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào. Trừ khi có quy định khác, Chính sách Bảo mật hiện hành của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin mà chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi cho Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách xuất bản ở đây trước khi những thay đổi có hiệu lực.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi cơ bản hoặc Movan JSC sẽ sử dụng thông tin cá nhân của người dùng theo một cách thức khác với các thông tin được nêu tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng thông qua Website trước khi sự thay đổi có hiệu lực. Người dùng sẽ có lựa chọn về việc liệu chúng tôi có sử dụng thông tin của họ theo cách khác nhau hay không. Tuy nhiên, nếu người dùng đã chọn không tham gia tất cả các giao tiếp với trang web, hoặc xóa tài khoản của họ thì họ sẽ không được liên lạc, và thông tin cá nhân của họ cũng không được sử dụng theo cách mới này.

Thông tin đăng bởi người dùng trong các cập nhật blog trực tuyến, các diễn đàn công cộng, các bản tin trực tuyến có thể được hiển thị trên trang web.

“Chúng tôi”, “chúng ta”, “của chúng tôi” và “Movan JSC” có ý nghĩa giống nhau.

“Bạn” và “Khách hàng” có nghĩa là giống nhau.

“Ngày hiệu lực”: 03/03/2017

 

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>