January 18, 2021

Ứng dụng AI và Machine Learning trong ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm

January 18, 2021

Nhà máy tự động của Audi tiến gần hơn đến công nghiệp 4.0 với Nền tảng Intelligent Edge của Intel