January 22, 2021

Dr. William Edwards Deming, cha đẻ hệ thống lý thuyết về kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê

December 11, 2020

ISO 9001 và Six Sigma: Điểm giống và khác nhau, tích hợp