Tháng Một 18, 2021

Một số vị dụ thực tiễn về số hóa và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Tháng Một 18, 2021

Làm thế nào để dữ liệu là nền tảng cho chuyển đổi số của ngành sản xuất

Tháng Một 18, 2021

Làm thế nào để dữ liệu là nền tảng cho chuyển đổi số của ngành sản xuất

Tháng Một 18, 2021

Porsche Ứng dụng IoT và AI phân tích âm thanh hướng đến bảo trì dự đoán