Tháng Mười Hai 11, 2020

ISO 9001 Tích hợp với Lean-Six sigma và CMMI-DEV trong SMEs để tăng cường cải tiến quy trình

Tháng Mười Hai 11, 2020

ISO 9000 và Lean Six Sigma – Góc nhìn tổng hợp

Tháng Mười Hai 11, 2020

ISO 9001 và Six Sigma: Điểm giống và khác nhau, tích hợp

Tháng Mười Hai 11, 2020

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Tháng Mười Hai 10, 2020

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên