Chuyên mục: Lập trình

Cách hệ thống live stream hoạt động

Stream video hoạt động như thế nào? Streaming Video là việc chia nhỏ các file media thành từng frame, sau đó gửi những frame vào bộ nhớ đệm của máy tính và hiển thị nội …

Phân biệt RestAPI và GraphAPI

 Rest là gì? Những khái niệm đầu tiên về REST(REpresentational State Transfer) được đưa ra vào năm 2000 trong luận văn tiến sĩ của Roy Thomas Fielding (đồng sáng lập giao thức HTTP). Trong luận văn ông giới …
>